product

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec Tisovec Francisciho 803

Izba zvykov a tradícii Naša škola je určená pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta a regiónu, o environmentálne otázky, radi sa učia cudzie jazyky, a tak sa všestranne pripravia na život v budúcnosti. Orientujeme sa na osobnosť žiaka aj v čase mimo vyučovania. Ako škola sa zapájame do projektov s rôznym zameraním. Na zachovanie a oživenie tradícií naša škola organizuje rôzne programy : Október – mesiac úcty k starším, Mikulášska metelica, Od Lucii do Vianoc, Deň matiek. Pravidelne sa zapájame do výtvarnej súťaže Fašiangy na Gemeri. Žiaci špeciálnych tried sa zúčastňujú regionálnych speváckych a recitačných súťaží, organizujú pre rodičov akcie: Pečenie vianočného pečiva, Vianočná besiedka, Trieda straší triedu, Deň matiek. Ak chceme u mladých ľudí vytvoriť pozitívny vzťah k regionálnym tradíciám, lásku a puto k zvykom , musíme do vyučovania vniesť zaujímavé a hravé momenty. Tým, že deťom poskytneme možnosť samostatne pozorovať, objavovať, vyhľadávať a získavať skúsenosť vytvárame tie najlepšie podmienky na to, aby deti získali prirodzený prístup a lásku k tradíciám nášho regiónu Gemer- Malohont. Zapájaním staršej generácie do jednotlivých aktivít, vzniká priestor odovzdávania vedomostí a skúseností z generácie na generáciu. Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Náš kraj je špecifický tým, že má veľmi bohaté ľudové tradície. Či sú to ľudové odevy, ľudové zvyky, ľudové piesne a tance, ľudová gastronómia, ale aj ľudové remeslá. Remeslá a zvyky, žiaľ, pomaly, ale isto upadajú do zabudnutia. Ľudové tradície si našli svoje miesto aj v našej základnej škole. Preto našich žiakov vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia. Našim cieľom je vytvoriť pre deti priestor – „Izbu zvykov a tradícií“ , v ktorom sa na chvíľu ocitnú v minulosti a pripomenú si život našich predkov. Vytvorením takejto „izby“ získajú žiaci podnetné a motivačné prostredie, ktoré bude bezprostredne späté s históriou. Expozícia v Izbe zvykov a tradícií priblíži región, jeho obyčaje a zvyklosti vychádzajúce z ročných období. Chceme, aby bola miestom poznávania, skúmania, miestom, kde v priamom kontakte s hmotným i nehmotným kultúrnym dedičstvom budú môcť deti ľudovú kultúru hlbšie a intenzívnejšie precítiť a prostredníctvom svojich zmyslov nájdu cestu k lepšiemu porozumeniu. Izba zvykov a tradícií bude slúžiť na organizovanie aktivít súvisiacich so zvykmi, ktoré vyplývajú z daného ročného obdobia (priadky, stridžie dni, vynášanie Moreny, pochovávanie basy…), na priame vyučovanie predmetov ako napr. vlastiveda, dejepis, hudobná výchova, ale aj iných, prostredníctvom zážitkového vyučovania. Zároveň bude miestom spoločných stretnutí detí, rodičov a učiteľov pri rôznych aktivitách mimo vyučovania. V rámci projektu chceme využiť spoluprácu s Gemersko- malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, kde plánujeme zorganizovať exkurziu. Taktiež by sme chceli rozvinúť spoluprácu so staršími obyvateľmi mesta, ktorí nám pomôžu pri zariaďovaní a zveľaďovaní Izby zvykov a tradícií a samozrejme nám sami porozprávajú, ako sa žilo v minulosti.
Viac informácií na: www.zs-tisovec.edupage.org
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
30.08 €
Zaradené v kategórii
Späť