product

KOSTOLISKO OZ Dolné Strháre Dolné Strháre 23

KOSTOLISKO OZ je skupina ľudí, ktorí sa pustili do obnovy a propagácie historicky, kultúrne a nábožensky významnej lokality Kostolisko v obci Dolné Strháre, ktorá je evidovaným archeologickým náleziskom, ktoré nie je evidované ako nehnuteľná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. V rámci archeologického výskumu tu bolo nájdených päť zaniknutých kostolov, najstarší z 11. storočia. Priestor Kostoliska bol donedávna zanedbaným priestorom. V prvom kroku je realizovaná obnova kaplnky sv. Anny, ktorá bola ruinou. V tejto stavbe bude zachované pôvodné, historicky cenné murivo, z ktorého je postavená zvonica. Na toto nadväzuje novostavba. Kaplnka sv. Anny bude po dokončení slúžiť náboženským účelom. Všetky práce, ktoré je možné realizovať svojpomocne, vykonávajú dobrovoľníci, čím sa vytvorí prostredie pre občiansku angažovanosť a spoluprácu. Do projektu sa zapájajú všetky vekové kategórie bez ohľadu na rasu, národnosť či náboženskú príslušnosť, čím búra predsudky a neznášanlivosť a vytvára priestor na medzináboženský, medzikultúrny i medzigeneračný dialóg. Po samotnej obnove kaplnky sv. Anny pristúpime k prezentácii archeologického náleziska – vyznačením zaniknutých kostolov, osadením informačných tabúľ a tiež k prezentácii archeologických nálezov, pričom chceme rozvinúť spoluprácu so Slovenským národným múzeom, ktoré má v depozitári tu nájdené numizmatické i iné hnuteľné archeologické nálezy. Tým sa podporí aj málo rozvinutý cestovný ruch a rozvoj životného prostredia obce. V rámci projektu obnovy kaplnky sv. Anny úzko spolupracujeme s veriacimi a dobrovoľníkmi v Nemecku. Spolupracujeme na organizovaní Slovenských víkendov pre tamojšie komunity, propagujeme slovenskú kultúru a regionálne produkty zo Slovenska. Vďaka dobrovoľníkom a individuálnym darcom sa nám podarilo v projekte obnovy kaplnky sv.Anny v roku 2017 výrazne pokročiť. Okrem tohto projektu sa podieľame na organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových aktivít pre všetky vekové kategórie v obci. V zmysle zachovávania kresťanských hodnôt a zlepšovania životného prostredia pomáhame aj rodinám v ťažkých životných situáciách. Projekt je výzvou na objavovanie, poznávanie, uvedomovanie si a propagáciu vlastnej histórie a kultúry. Za Vašu pomoc Vám vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!!!
Viac informácií na: www.kostoliskooz.webnode.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
20.30 €
Zaradené v kategórii
Späť