product
Sme skautský zbor z Ružomberka, ktorý sa dlhodobo venuje výchove a práci s mladými ľuďmi. Aj touto cestou chceme pomôcť v napredovaní nášho zboru a jeho členov.
product
Podpora rodín s autizmom a Aspergerovým syndrómom, riešenie prípadov porušovania ľudských práv v školách, na úradoch.
product
Pomáhaj s nami! Sme slovenská humanitárna a rozvojová organizácia a vďaka tebe pomôžeme viacerým. Zisti viac o našich projektoch na www.adra.sk. Ďakujeme za €€.
product
Nezisková organizácia Ad usum, n.o.založená v máji 2011 poskytuje všeob. prospešné a soc.služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby
product
Naša nezisková organizácia Adventim, n.o. vznikla v auguste roku 2016 a má viacero cieľov, jedným z nich je pomoc ľuďom v núdzi. Nezisková organizácia ...
product
Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je…
product
V rámci pravidelných sobotných potravinových trhov v Starej tržnici sme vyčlenili časť poschodia, v ktorej vznikla "Komunitná kuchyňa", v rámci ktorej ...
product
Aliis, n.o. prevádzkuje denný stacionár a chránenú dielňu pre ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčianskej Teplej. V chránenej dielni vyrábame magnetky a odznaky, okrem toho však radi chodíme na výlety, kultúrne akcie,…
product
Anjelské Ruky,n.o. poskytuje všeobecne prospešne služby: poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou-ošetrovateľstvo; poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti formou - ADOS; humanitárna pomoc pre chudobných;…
product
ArTUR, založený v r. 2001, má cca. 70 členov, je celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom v Hrubom Šúre - Ekocentrum ArTUR, (ktoré...
product
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je strešnou organizáciou, vznikla ešte v roku 1994 a t.č. združuje 31 špecifických organizácií zdravotne postihnutých občanov.Jej hlavnou činnosťou...
product
Sme presvedčení, že občania ohrození sociálnym vylúčením sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Treba im vytvoriť také podmienky, ktoré v nich, ich rodinách a
product
AC Rubikon, n.o. vznikla za účelom vytvorenia podmienok pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb klientom s autizmom v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vykonávania sociálnej prevencie,…
product
OZ Bábky v nemocnici je zoskupenie profes. bábkohercov ako i dobrovoľníkov realizujúcich dramaterapeutické vystúpenia pre malých pacientov v nemocniciach
product
OZ Bublina - iný svet pre deti z detských domovov. Pretože nám na nich žáleží!
product
Projekt zameraný na zbližovanie detí a mládeže s odlišným sociálnym zázemím a inakosťou ako takou. Prostredníctvom bubnovania chceme mazať hranice a rozdiely..
product
Vzdelávanie žiakov a študentov v poznaní svojej plodnosti. Učenie prirodzenej metody Billingsovej ovulačnej metódy mladých ľudí pred vstupom do manželstva a ...
product
Programy Centra Mokosha, n.o. zahŕňajú súhrn preventívnych, rozvojových, ale tiež diagnostických, terapeutických a rehabilitačných postupov..
product
Vykonávame resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
product
MUSÍME SI POMÁHAŤ Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, ...
product
Centrum samostatného života sa snaží pomáhať najmä ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, na vozíku a ich rodinám, tak poradenstvom na čo majú právo, kde sa obrátiť o pomoc , ako vybaviť potrebnú pomoc, pomôcky,…
product
Sme organizácia s jasným cieľom- pomôcť pri vytváraní komplexnej stratégie riešenia sociálnej problematiky v Krupinskom regióne. Sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa…
product
Naša škola sa venuje deťom s mentálnym postihnutím, ku ktorému s často pridružujú aj iné postihnutia. Okrem iného sa špecializujeme na prácu s deťmi s ...
product
Pomáhame indickým deťom z najnižšej kasty študovať. Taktiež pomáhame sirotám a HIV pozitívnym deťom v Indii. Zbierame financie na rôzne projekty, ktoré uľahčujú život sirotám a znevýhodneným ľuďom v Indii.
product
Cieľom Cesty pomoci je pomáhať telesne postihnutým deťom s nákupom potrebných zdravotných pomôcok, ktoré si z finančných dôvodov nemôže ich rodina dovoliť.
product
Prvoradým poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych sociálnych, zdravotných, výchovno - vzdelávacích a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi ako aj zamestnávanie ľudí so zdravotným…
product
Deťom s rakovinou n.o. komplexne pomáha onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Organizáciu založili rodičia detí, ktoré sa liečili na túto chorobu. Cieľom je zvýšiť počet vyliečených detí prostredníctvom inovácie…
product
Vybudovanie a prevádzka liečebného-regeneračno-relaxačného a pracovného centra a dielní pre hendikepovaných ľudí, ktorí skončili školu a nemajú možnosť žiť pln
product
Detské ARO Košice, občianske združenie vzniklo v októbri 2010 z iniciatívy sestier a lekárov pracujúcich na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej...
product
Detské centrum "PRE TEBA", n.o. je nezisková organizácia , ktorá vykonáva ústavnú starostlivosť pre deti v profesionálnych rodinách.
product
Diecézna Charita Rožňava poskytuje sociálne služby na zmiernenie staroby, opustenosti, chudoby a iných zložitých životných situácií.
product
Diecézna charita Nitra poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie.
product
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom ročne v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov…
product
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce je tak ako iné, saleziánske strediská na Slovensku súčasťou občianskeho združenia Domka...
product
Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám naplniť život týchto detí a mladých radosťou, uľahčiť prístup k sociálnym službám, kolektívu…
product
SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb začalo so svojou činnosťou v januári 1996. Je to zariadenie rodinného typu s kapacitou 18 klientov. Prevádzku zabezpečuje s láskou a porozumením 13 zamestnancov.…
product
Domov n.o., Partizánske poskytuje všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
product
Dom seniorov Brodské je neziskovou organizáciou, ktorú založila obec Brodské za účelom poskytovania sociálnej služby. Prevádzka DSS bola začatá 5.novembra 2007ako domov sociálnych služieb. Od 1.1.2015 poskytujeme…
product
Dom svätého Juraja je farský charitný dom pre starých, chorých a opustených farníkov z Farnosti sv. Juraja v Starej Haliči.