product
Liga proti rakovine (LPR) je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. LPR vznikla z potreby realizovať a podporovať projekty zamerané…
product
Pomáhame pacientom s reumatickým ochorením, ich rodinným príslušníkom a priateľom. Informujeme o možnostiach modernej diagnostiky i liečby.
product
Sme občianske združenie, ktoré pomáha maminkám a bábätkám s dojčením. Poskytujeme odbornú pomoc, rady a podporu počas celej doby dojčenia. Dojčenie je oveľa viac, než len pitie materského mlieka. Je to investícia do…
product
Slovenské hemofilické združenie je občianske združenie osôb s vrodeným krvácavým ochorením. Pomáhame ľuďom, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou krvácavou chorobou – hemofíliou, von Willebrandovou chorobou, ...…
product
Liečime nevyliečiteľne choré deti doma a pomáhame rodinám, keď boj s chorobou je nerovný a čas vzácny. Ponúkame psychologickú pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho. Organizujeme vzdelávacie kurzy v detskej…
product
Občianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. podporuje špeciálnu triedu pre telesne postihnuté deti Vytrvalí slimáčikovia pri EMŠ Sovičky...
product
Aby každé dieťa malo rodinu. Sme presvedčení, že dieťa potrebuje pre zdravý psycho-sociálny vývoj prostredie úplnej rodiny s otcom a mamou.
product
V centre našej pozornosti sú deti, ktoré bojujú s onkologickým ochorením a ich rodiny. Zlepšujeme kvalitu života detských pacientov s onkologickým alebo iným závažným ochorením v čase hospitalizácie, ale zameriavame sa…
product
Cieľom Cesty pomoci je pomáhať telesne postihnutým deťom s nákupom potrebných zdravotných pomôcok, ktoré si z finančných dôvodov nemôže ich rodina dovoliť.
product
Sme organizačná zložka SČK pôsobiaca na území mesta Bratislava. Svoju činnosť zameriavame na pomoc ľuďom v núdzi. Okrem sociálnych aktivít /, opatrovateľská služba, domov sociálnych služieb, jedáleň pre dôchodcov,…
product
Pomáhame indickým deťom z najnižšej kasty študovať. Taktiež pomáhame sirotám a HIV pozitívnym deťom v Indii. Zbierame financie na rôzne projekty, ktoré uľahčujú život sirotám a znevýhodneným ľuďom v Indii.
product
Poslaním Linky detskej istoty, n.o. je chrániť práva dieťaťa, či už pomocou dištančného, telefonického a chatového poradenstva, alebo projektu CVRZ CESTA.
product
Občianske združenie Vagus od svojho vzniku v roku 2011 prináša profesionálny inovatívny prístup práce s ľuďmi bez domova a vďaka úsiliu realizačného tímu sa mu podarilo vytvoriť a udržať množstvo nezastupiteľných…
product
LPRe - Klub Kĺbik pomáha deťom a mladšej generácii trpiacej na reumatické ochorenia. Od roku 1996 organizuje rekondično-integračné pobyty, má bohatú publikačnú a osvetovú činnosť. Pomáha rodinám, ktoré majú choré dieťa…
product
Už tri roky podporujeme materiálne rodiny Trdielka s ťažko chorými deťmi, máme v programe detičky prevažne onkologické. Pravidelne navštevujeme oddelenie Detsk
product
Sme Miestny Spolok SČK- organizačná jednotka Slovenského Červeného kríža, ktorá funguje aj spolu s ďalšími Miestnymi Spolkami na Území Nitry. Robíme činnosť ...
product
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom ročne v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov…
product
OZ HIPOEDU bolo založené 28. decembra 2012 za účelom profesionáne poskytovať hipoterapiu, pomáhať pri mimoškolskej výchove detí a detí so špeciálnymi potrebami, pomocou alternatívnych špeciálno-pedagogických postupov.…
product
Women Institute Slovakia založilo a prevádzkuje poradenské centrum pre obete domáceho násilia pre regióny Liptov, Orava a Spiš, poskytujeme odborné sociálne a špecializované poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc…
product
Organizácia NitraOnko je nezávislé dobrovoľné OZ, ktoré vzniklo z potreby. Medzi oblasti, ktoré sa snažíme sprístupniť širokej verejnosti, patria podpora vzdelá
product
Volám sa Peťko, 18.10. som mal päť rôčkov. Bohužiaľ osud mi nedoprial zdravie. Už v mamkinom brušku mi diagnostikovali vrodenú chybu...
product
Hlavným cieľom združenia je podpora výchovy a vzdelávania detí, mládeže, ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a ľudí so zdravotným postihnutím.
product
Návrat je celoslovenská špecializovaná nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch) ale v bezpečných biologických alebo náhradných rodinách. V 6…
product
Zdanlivo je toto združenie založené pre nášho syna Michala. Áno, je aj pre Michala, ale aj pre iné deti a mládež so zdravotným postihnutím.
product
Naše občianske združenie je partnerom detského domova v Kathmandu v ktorom sa staráme o 12 detí v ohrození otroctva a deti, ktoré boli v otroctve. Rovnako pracujeme s deťmi, ktoré žijú na ulici tzv. "streetchildren".
product
Deťom s rakovinou n.o. komplexne pomáha onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Organizáciu založili rodičia detí, ktoré sa liečili na túto chorobu. Cieľom je zvýšiť počet vyliečených detí prostredníctvom inovácie…
product
Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.
product
Jazmín n.o. už viac ako 10 rokov poskytuje sociálne služby krízovej intervencie ľuďom v núdzi bez domova, týraným ženám a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou.
product
Podpora rodín s autizmom a Aspergerovým syndrómom, riešenie prípadov porušovania ľudských práv v školách, na úradoch.
product
Prostredníctvom moderných technológií, vývojom vlastných kompenzačných pomôcok, meníme životy nie len ľudí so zrakovým postihnutím. Pomôžte nám v našom úsilí.
product
MUSÍME SI POMÁHAŤ Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, ...
product
Podpora informovanosti verejnosti, prevažne deti a mládeže ohľadom kvalitných potravín, zdravého životného štýlu a s tým súvisiacich otázok správnej životospráv
product
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
product
ZOM Prešov je samostatné občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím. Fungujeme od roku 2000 a zameriavame sa prevažne na mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím (vozičkárov a ťažko chodiacich). Poskytujeme…
product
OZ Človiečik pôsobí na Neonatologickej klinike v Banskej Bystrici, ktorá je jedným zo 6 špecializovaných centier pre starostlivosť o vážnej chorých novorodencov na Slovensku. Získané prostriedky používame na nákup…
product
Našou víziou je sieť uvedomelých mladých ľudí, ktorí sa rozvíjajú a osobnostne rastú, ktorým nie je ľahostajné verejné dianie a ktorí vedú vyvážený pracovný ...
product
Cieľom občianskeho združenia je zjednocovať ľudí dobrej vôle ochotných pomáhať pri prevádzke a činnosti zdravotníckeho zariadenia Hospic Matky Terezy.
product
Vytvorili sme komunitno-vzdelávací portál NepocujuceDieta.sk, kde rodičia detí s poruchou sluchu nájdu všetky informácie, ktoré súvisia s problematikou poruchy sluchu a rozvoja nepočujúcich detí.
product
Hlavné činnosti klubu: praktická realizácia canisterapie; propagovanie canisterapie na Slovensku aj v zahraničí, spolupráca s organizáciami podobného zamerania; organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu…