product
Podpora rodín s autizmom a Aspergerovým syndrómom, riešenie prípadov porušovania ľudských práv v školách, na úradoch.
product
Nezisková organizácia Ad usum, n.o.založená v máji 2011 poskytuje všeob. prospešné a soc.služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby
product
Naša nezisková organizácia Adventim, n.o. vznikla v auguste roku 2016 a má viacero cieľov, jedným z nich je pomoc ľuďom v núdzi. Nezisková organizácia ...
product
Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je…
product
Aliis, n.o. prevádzkuje denný stacionár a chránenú dielňu pre ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčianskej Teplej. V chránenej dielni vyrábame magnetky a odznaky, okrem toho však radi chodíme na výlety, kultúrne akcie,…
product
Občianske združenie Amazonky spája ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo liečia na karcinóm prsníka. Amazonky sú ženy naozaj odvážne, také, čo sa nevzdávajú, nepovažujú svoju chorobu za trest či nebodaj…
product
Sme nezisková organizácia tvorená tímom odborníkov (špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a montessori lektori), ktorí sa venujú deťom zo špecifického prostredia so špecifickými potrebami: rodiny v ohrození,…
product
Anjelské Ruky,n.o. poskytuje všeobecne prospešne služby: poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou-ošetrovateľstvo; poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti formou - ADOS; humanitárna pomoc pre chudobných;…
product
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je strešnou organizáciou, vznikla ešte v roku 1994 a t.č. združuje 31 špecifických organizácií zdravotne postihnutých občanov.Jej hlavnou činnosťou...
product
Sme OZ zaoberajúce sa športom zdravotne postihnutých občanov, atletikou na úrovni výkonnostnej a predovšetkým vrcholovej, reprezentačnej. Vedieme najpočetnejšie a najúspešnejšie atletické združenie so 65 zdravotne…
product
Sme presvedčení, že občania ohrození sociálnym vylúčením sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Treba im vytvoriť také podmienky, ktoré v nich, ich rodinách a
product
AC Rubikon, n.o. vznikla za účelom vytvorenia podmienok pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb klientom s autizmom v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vykonávania sociálnej prevencie,…
product
OZ Bábky v nemocnici je zoskupenie profes. bábkohercov ako i dobrovoľníkov realizujúcich dramaterapeutické vystúpenia pre malých pacientov v nemocniciach
product
Vzdelávanie žiakov a študentov v poznaní svojej plodnosti. Učenie prirodzenej metody Billingsovej ovulačnej metódy mladých ľudí pred vstupom do manželstva a ...
product
Centrum pomoci Kalná, n.o. je právnická osoba vo forme neziskovej organizácie, ktorá vznikla 04.03.2014 a bola registrovaná Okresnom úrade úradom v Nitre.
product
Pomáhame rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Posilňujeme rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti. Podporujeme prirodzenú rod
product
Vykonávame resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
product
MUSÍME SI POMÁHAŤ Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, ...
product
Centrum samostatného života sa snaží pomáhať najmä ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, na vozíku a ich rodinám, tak poradenstvom na čo majú právo, kde sa obrátiť o pomoc , ako vybaviť potrebnú pomoc, pomôcky,…
product
Sme organizácia s jasným cieľom- pomôcť pri vytváraní komplexnej stratégie riešenia sociálnej problematiky v Krupinskom regióne. Sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa…
product
Centrum Svetielko pomáha deťom a mládeži s hendikepom posúvať ich osobné hranice. Pod jednou strechou nájdu najmodernejšie rehabilitačné metodiky ...
product
Pomáhame indickým deťom z najnižšej kasty študovať. Taktiež pomáhame sirotám a HIV pozitívnym deťom v Indii. Zbierame financie na rôzne projekty, ktoré uľahčujú život sirotám a znevýhodneným ľuďom v Indii.
product
Cieľom Cesty pomoci je pomáhať telesne postihnutým deťom s nákupom potrebných zdravotných pomôcok, ktoré si z finančných dôvodov nemôže ich rodina dovoliť.
product
Prvoradým poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych sociálnych, zdravotných, výchovno - vzdelávacích a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi ako aj zamestnávanie ľudí so zdravotným…
product
Hlavným cieľom OZ je prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu ťažko zdravotne postihnutých detí, k rozvoju ich poznania a sociálnej pomoci ich rodinám.
product
Deťom s rakovinou n.o. komplexne pomáha onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Organizáciu založili rodičia detí, ktoré sa liečili na túto chorobu. Cieľom je zvýšiť počet vyliečených detí prostredníctvom inovácie…
product
Vybudovanie a prevádzka liečebného-regeneračno-relaxačného a pracovného centra a dielní pre hendikepovaných ľudí, ktorí skončili školu a nemajú možnosť žiť pln
product
Detské ARO Košice, občianske združenie vzniklo v októbri 2010 z iniciatívy sestier a lekárov pracujúcich na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej...
product
Detské centrum "PRE TEBA", n.o. je nezisková organizácia , ktorá vykonáva ústavnú starostlivosť pre deti v profesionálnych rodinách.
product
Diecézna charita Nitra poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie.
product
Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom ročne v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov…